تماس با ما

/تماس با ما
تماس با ما2019-07-31T06:44:25+00:00

شیمیایی رازی اصفهان

شعبه مرکزی : اصفهان، خیابان شمس آبادی، کوچه کازرونی  39 تلفن : 03132229394

شعبه 2 : اصفهان، خیابان امام خمینی، خیابان طالقانی، پلاک 28 تلفن : 03133247352

شعبه 3 : دانشگاه صنعتی اصفهان، بـازارچه پردیـس تلفن : 03133913997

شعبه 4 : دانشگاه اصفهان، دانشکده شیمی تلفن : 03137935046

شعبه 5 :صنایع شیشه گری علمی رازی اصفهان خیابان شمس آبادی، کوچه کازرونی،ساختمان رز تلفن :03132242794

تماس با ما